VEDTÆGTER FOR
”HORSENS FISKERIHAVNS FORENING”
Brolaug
…..…………………….

Navn:

 1. Horsens Fiskerihavns Forening for bevarelse af Fiskerihavnen.

Formål:

  1. Bevarelse af fiskerihavnen med dens omkringliggende stejlplads, fiskehytter redskabsskure samt slæbested.

Brolaug:

  1. Bevarelse af havnebroer samt bådplads i tilknytning til Fiskerihavnen.

Medlemmer:

 1. Fiskerihavnen består af aktive & passive medlemmer som ønsker en bevarelse af miljøet på Fiskerihavnen.

Bestyrelsen:

 1. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen –
  Formanden & 2 bestyrelses medlemmer samt en revisor i lige år.
  Kasseren & 1 bestyrelsesmedlem samt en revisor i ulige år.
  Suppleanter er på valg hver år.

Generalforsamling:

  1. Generalforsamlingen skal finde sted hver år i februar.
  2. Generalforsamlingen indvarsles med opslag på Fiskerihavnen samt i Radio Horsens.
  3. Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
  4. Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det betimeligt eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden.
   Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde – kan bestyrelsen afvise Generalforsamling.

Regnskab:

 1. Godkendt regnskab for perioden 01.01 til 31.12 – fremlægges hvert år på Generalforsamlingen.

Kontingent:

  1. Kontingentet forfalder pr. 01.01 hvert år.
  2. Kontingentet fastsættes på Generalforsamlingen for det kommende år.
 1.        1. Kun aktivt medlemskab giver ret til hus / bådplads i lystbådehavnen.

                  2. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år

                  3. Det er forbudt at bo i husene

                  4. Man har kun sit hus til egne sager. Man må ikke bruge arealer udenfor huset til opbevaring osv.

                  5. Husene er på lejet grund. Ved eksklusion af medlem der ejer hus, vurderer  bestyrelsen huset. Hvis det ekskluderede medlem ikke er tilfreds med vurderingen, kan vedkommende fjerne sit hus.

     9.         1.  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt pågældende ved sin opførsel har skadet klubbens renomme udadtil, samt ved trusler og slagsmål på klubbens område og ved klubbens arrangementer, ture og fester.

                 2. Salg og brug af eurofiserende stoffer er forbudt i skurbyen og kan føre til  bortvisning. 

Nedlæggelse, ændringer:

  1. For at foreningen kan nedlægges – skal der være 100% opbakning ved skriftlig afstemning.
  2. For at kunne ændre foreningens mål og hensigter af bevarelse af området vedr. Fiskerihavnen – skal der være 100% opbakning ved skriftlig afstemning.
  3. Ved nedlæggelse af Foreningen skal klubbens midler overdrages til andre interessegrupper for bevarelse af tilsvarende Fiskeri & hyttemiljøer i  Danmark.
  4. Kun aktivt medlemsskab giver stemmeret - passive medlemmer har ingen stemmeret.

 

På bestyrelsens vegne