VEDTÆGTER FOR
”HORSENS FISKERIHAVNS FORENING”
Brolaug
…..…………………….

Navn:

 1. Horsens Fiskerihavns Forening for bevarelse af Fiskerihavnen.

Formål:

  1. Bevarelse af fiskerihavnen med dens omkringliggende stejlplads, fiskehytter redskabsskure samt slæbested.

Brolaug:

  1. Bevarelse af havnebroer samt bådplads i tilknytning til Fiskerihavnen.

Medlemmer:

 1. Fiskerihavnen består af aktive & passive medlemmer som ønsker en bevarelse af miljøet på Fiskerihavnen.

Bestyrelsen:

 1. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen –
  Formanden & 2 bestyrelses medlemmer samt en revisor i lige år.
  Kasseren & 1 bestyrelsesmedlem samt en revisor i ulige år.
  Suppleanter er på valg hver år.

Generalforsamling:

  1. Generalforsamlingen skal finde sted hver år i februar.
  2. Generalforsamlingen indvarsles med opslag på Fiskerihavnen samt i Radio Horsens.
  3. Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
  4. Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det betimeligt eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden.
   Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde – kan bestyrelsen afvise Generalforsamling.

Regnskab:

 1. Godkendt regnskab for perioden 01.01 til 31.12 – fremlægges hvert år på Generalforsamlingen.

Kontingent:

  1. Kontingentet forfalder pr. 01.01 hvert år.
  2. Kontingentet fastsættes på Generalforsamlingen for det kommende år.
 1. Kun aktivt medlemskab giver ret til hus / bådplads i lystbådehavnen.
 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt pågældende ved sin opførsel har skadet klubbens renomme udadtil, samt ved trusler og slagsmål på klubbens område og ved klubbens arrangementer, ture og fester

Nedlæggelse, ændringer:

  1. For at foreningen kan nedlægges – skal der være 100% opbakning ved skriftlig afstemning.
  2. For at kunne ændre foreningens mål og hensigter af bevarelse af området vedr. Fiskerihavnen – skal der være 100% opbakning ved skriftlig afstemning.
  3. Ved nedlæggelse af Foreningen skal klubbens midler overdrages til andre interessegrupper for bevarelse af tilsvarende Fiskeri & hyttemiljøer i  Danmark.

 

På bestyrelsens vegne