Vedtægter for Horsens Fiskerihavns Forening

Vedtaget generalforsamling den 7.3.2020

  1. Navn: Horsens Fiskerihavns Forening.
  2. Formål: Bevarelse af fiskerihavnen med dens omkringliggende stejlplads, fiskehytter og redskabsskure. 
  3. Medlemmer: Fiskerihavnsforeningen består af aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret. 
  4. Bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formanden & 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Kasserer & 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

2 Suppleanter og 1 revisor er på valg hvert år.

Der er direkte valg til formand og kasserer. 

     5.     Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen skal finde sted hvert år i marts.

Generalforsamlingen indvarsles med opslag på foreningens hjemmeside og i foreningens opslagskasse, senest 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det betimeligt, eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden. Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

  1. Regnskab:

Revideret regnskab for perioden 01.01. til 31.12. fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling, til godkendelse. 

  1. Kontingent:

Kontingent forfalder hvert år pr. 31.1.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år.

  1. Husene. 

Kun aktivt medlemskab giver ret til hus i foreningen.

Det er forbudt at bo i husene.

Man har sit hus til egne sager. Man må ikke henlægge ting til opbevaring på arealerne uden for husene.

Lejekontrakten med Horsens kommune ligger til grund for den enkelte lejers kontrakt med Horsens Fiskerihavns Forening, som skal overholdes.

Husene ligger på lejet grund. Ved eksklusion af medlem, der ejer hus, har ejeren 3 måneder til at sælge huset. Herefter vurderer et udvalg på 3 personer, nedsat af generalforsamlingen huset, og sætter det til salg. Prisen skal afspejle tidligere handler, og udbydes ifølge ventelisten. Provenuet udbetales til ejer/sælger. 

  1. Eksklusion af medlemmer:  

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt pågældende ved sin opførsel har skadet klubbens renomme udadtil, samt ved trusler og slagsmål på klubbens område, ved klubbens arrangementer, ture og fester.

Salg og brug af euforiserende stoffer er forbudt i skurbyen og fører til bortvisning. 

Husejerne, såvel som øvrige medlemmer, skal til enhver tid overholde gældende regler. I grove tilfælde kan medlemmet blive ekskluderet.

  1.     Nedlæggelse, ændringer:

For at foreningen kan nedlægges, skal der være 80% opbakning af samtlige stemmeberettigede, ved skriftlig afstemning.

For at kunne forandre foreningens mål og hensigter om bevarelse af området vedrørende Fiskerihavnen, skal der være 80% opbakning af samtlige stemmeberettigede ved skriftlig afstemning.

Ved nedlæggelse af foreningen skal klubbens midler overdrages til andre interessegrupper for bevarelse af tilsvarende Fiskeri- og hyttemiljøer i Danmark.

Kun aktivt medlemskab giver stemmeret, passive medlemmer har ingen stemmeret.

 

             Horsens den  07.03.2020

 

             Formand for Horsens Fiskerihavns Forening:

             Bjarne Sørensen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regler ved køb og salg af huse

 på Foreningens område ved Fiskerihavnen.

Vedtaget på Generalforsamling 2020

 

Regler ved salg:

Husejeren informere Bestyrelsen om et ønsket  salg samt pris – Bestyrelsen vil så kontakte de personer som står på ventelisten. Er der ingen fra ventelisten som ønsker at købe, kan sælger selv finde en køber, som dog skal godkendes af bestyrelsen og opfylde de af foreningens krav ved køb.

 

Regler ved køb:

Evt. køber skal have tilknytning til fiskerihavnen, ifølge de af foreningens fastsatte og godkendte regler.                                                                                                               Ønsker man at købe et hus, skal man henvende sig til Bestyrelsen for at blive godkendt og derefter komme på den aktuelle Venteliste.

Har en køber hus i forvejen, skal dette dog sættes til salg først, før man kan komme i betragtning ved et nyt køb, altså -  et hus pr. husstand. Denne regel er lavet for at en husstand,  ikke kan opkøbe flere huse i området og derved lave det til en forretning eller sætte sig på området.

Har du et hus, men får mulighed for at købe et andet før dit gamle hus er solgt, kan man søge Bestyrelsen om en dispensation på 1 – 2 mdr til salg. Er det gamle hus ikke solgt, inden for den af Bestyrelsens givet dispensation, vil Bestyrelsen finde en køber, men til den af Bestyrelsen fastsatte pris.

 

Underskrevet & Godkendt af:

Formanden: Bjarne Sørensen                             Kassere: Jette Storm