Horsens Fiskerihavns Forening

Referat fra den Ordinær Generalforsamling

Lørdag D. 05.06.2021  kl. 10.00

PK. 01 …. Valg af Dirigent / Jørn *Soldaten* blev foreslået og han modtog valg.

Dirigenten erklærede hermed Generalforsamlingen lovlig varslet – Coronaen har dog skabt problemer for afholdsen på den først varslet dato.

A .. Valg af Referant ./ Foreslået Jette -  som modtog valg

B ..   Valg af 3 Stemmetæller./ Her meldte Bitten, Conny og Kim sig på banen

PK. 02 …. Formandens Beretning.

Formanden beklagede at der ikke var det store at berette om for året der er gået, da Foreningen har været ramt af Corona regler som alle andre foreninger.

Vi har dog haft besøg af Borgmesteren, årsagen til dette besøg var at besigtige området og Foreningens klubhus som vi må konstatere er færdig, det kan ikke reddes. Vi håber at kommunen kan være os behjælpelig med et nyt eller et tilskud til et nyt, Foreningen har altid klaret sig selv, uden hjælp udefra, men nu er det vist vores tur,  Borgmesteren lovede at arbejde videre på sagen, så vi krydser finger på at der står en gammel mandskabsvogn et sted.

Horsens kommunes arbejde med et projekt* klubhus* på området til Strandjægerne og som også kunne benyttes af de øvrige foreninger, som havde behov for det, er desværre stoppet, hvad der sker vides ikke – så vi har stadig ingen lokale at holde møde i.

Formanden håber at vi kan mødes på Fiskerihavnen i fred og fordragelighed – Foreningen og Bestyrelsen tolerere ikke vold på området, men det er husejerne ansvar, for hvem de lukker ind i deres hus, det kan Bestyrelsen ikke blande sig i.  -  Beretningen Godkendt

PK. 03 …. Regnskab & Kasserens Beretning.

Kasseren fremlagde Regnskabet – Regnskabet Godkendt

PK. 04 …. Forslag fra Bestyrelsen. – Nyt klubhus

Som Bjarne nævnte i Formandens beretning, trænger vi til et nyt klubhus – vi har bedt Kommunen om hjælp

Men det vil kræve meget af os selv, blandt andet nedrivning af det gamle og opsætning af et andet, det skal jo males i foreningens farver, rød eller sort og laves rejsning på taget, samt nogle indvendige ændringer, alt efter hvad vi får. Vi håber at det er noget vi kan klare i fællesskab – Foreningen råder jo over mange dygtige hænder.

Ligeledes skal vi selv stå for fragt samt andre omkostninger ved levering og opsætning – der kom mange gode forslag, til at gøre det så økonomisk overkommelig som muligt, vi må ud og spørge om evt. sponsorater.

Der var stemning for at Bestyrelsen arbejder videre med sagen. – Forslaget  Godkendt

 

PK. 05 …. Valg til Bestyrelsen ……………………………….

 1. …. Valg af Kasser / Afg. Jette Storm…      Genvalgt
 2. …. Valg til Bestyrelsen / Afg. Carsten ….. Genvalgt
 3. …. Valg af Suppl. / Afg  Johnny  & Per … Genvalgt
 4. …. Valg af Revisor / Afg. Steffan Jacobsen //Steffan mødte ikke op                             Foreslået Justin Howson …………… modtog valg
 5. …. Valg af revisor supp. / Ny supp.                                                                         Der blev foreslået Kim Røger …………… modtog valg
 6. …. Valg af Pladsmand / Nuværende Per….Genvalgt

Der blev foreslået Mads F og Per S. så vi måtte ud i en skriftlig afstemning – som faldt ud tilPer’s fordelmed 19 stemme imod Mads med 8 stemmer, der var en blank.

PK. 06 …. Beretning fra Festudvalget / 2020 & program for 2021 … Godkendt

 Det har det været et træls år i 2020 , den ene aflysning efter den anden, Festudvalget har arbejdet med de aktiviter som var på vores plan – sæt nu at de blev til noget, så kunne vi ikke stå der i sidste minut og ikke have styr på tingene, ofte har vi jo lagt planer - for så at aflyse. Opbakningen for de ting der lod sig gøre har heller ikke været noget at skrive hjem, det skyldes måske krav om corona pas, lad os håbe det ….                  

PK. 07 …. Indkommen forslag.

Bestyrelsen har modtaget et indkommende forslag ang. bortvisning af Nick Engelsby, ligeledes blev der afleveret en underskrift indsamling med 32 underskrifter - hvor man ønskede at Nick E. blev bortvist fra området.

Bestyrelsen har modtaget flere forskellige forklaringer om hændelsen, hvilket har gjort det svært at træffe en beslutning om bortvisningen, sagen blev drøftet igennem og alle der var til stede da hændelsen skete,  kom med deres forklaring af hvad der egentlig var sket, dog var personen det gik ud over ikke mødt op. Bortvisningen er hermed trådt i kraft og Nick Engelsby vil skriftlig modtage Generalforsamlinges beslutning.

Jette bad om, at man for eftertiden, ved klager over dårlig opførsel eller andre problemer, som ikke kan accepteres i foreningen, afleverede en skriftlig klage, så man i fremtiden slap for forskellige forklaringer og ofte misvisende forklaringer, som ændrede sig fra hus til hus.

 PK. 08 … Eventuelt.

Under dette punkt var *dårlig opførsel* stadig et emne som optog mange, man enes om at i foreningen var der 0 tolerance, dårlig opførsel kan jo være mange ting, ikke kun vold - men også en opførsel, som udad til skader Foreningens renomme.

 

Dirigenten takked for god ro og orden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horsens Fiskerihavns Forening

Referat fra den Ordinær Generalforsamling

Lørdag D. 05.03.2022  kl. 10.00

 ( Fremmøde 36 personer)

PK. 01 …. Valg af Dirigent / Der var ingen som ønskede at påtage sig denne post så Formanden måtte træde til – Bjarne er hermed valgt.

Dirigenten erklærede hermed Generalforsamlingen lovlig varslet

A .. Valg af Referant ./ Det samme skete her – ingen ønskede at på tage sig denne post, Jette måtte træde til og er hermed valgt .

B ..   Valg af 3 Stemmetæller./ Denne opgave påtog Ole J. Jens og Jørn sig

 

PK. 02 …. Formandens Beretning.

I gen i år kunne Formanden beklagede, at der ikke var det store at berette om 2021, da Foreningen har været ramt af Corona regler som alle andre foreninger.

Vi har dog haft besøg af Borgmesteren, årsagen til dette besøg var at besigtige området og Foreningens klubhus som vi må konstatere er færdig, det kan ikke reddes. Det gik som vi havde håbet, kommunen har været os behjælpelig et nyt Klubhus, Foreningen har altid klaret sig selv, uden hjælp udefra, men nu er det vist vores tur, Klubhuset står nu på vores gamle plads, der ligger dog stadig meget arbejde før det bliver som vi ønskede,

Så alle dem der frivillig vil give en hånd  er velkommen.

En stor tak til dem som gik ombord i nedrivningen af det gamle – det var ikke den mindste opgave, men de gik på opgaven med krum hals.

Formanden håber at vi kan mødes på Fiskerihavnen i fred og fordragelighed – Der har dog været lidt problemer med opførsel af et ny hus, ikke alle var tilfreds med det og valgte at afgive en klage til kommunen. Det har givet bestyrelsen/ Bjarne- en del møder med kommunen for at rede denne sag ud.

 Vi har altid fra kommunens side fået at vide, at vi selv måtte holde justits på området, så lidt vi blander kommunen ind i vores beslutninger jo bedre. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om at huset nok skal komme til at ligne de andre – men ting tager tid.  Beretningen Godkendt

 

PK. 03 …. Regnskab & Kasserens Beretning.

Kasseren fremlagde Regnskabet, Det indkommende beløb for Jollepladserne stemte ikke helt og dette skabte en del uro, da det ikke svarede til det antal joller der var på pladsen, Kasseren kigger efterfølgende på sagen , da nogle af jollerne kan være posteret under  Kontingenten, en fejl fra kasserens side hvilket hun beklagede – Regnskabet Godkendt

 

PK. 04 …. Forslag fra Bestyrelsen. – 1/ El priser 2 / Prisen på Joller

1.Foreningen har i 2021 haft et underskud på el, hvilket alle nok også har oplevet i privaten. Det forbrugte KW stemmer fint med KW på vores opkrævninger, så ingen ureg.svind, men vi skal jo også betale div. Afgifter. Bestyrelsens forslag var at forhøje KW prisen til 3,00 kr. Dette gav en livlig debat, men man nåede dog frem til at prisen på KW, først blev fastsat hver år når året var slut, så det kom til at svare til det opkrævede beløb.  Forslaget  Godkendt

2. Jollepladsen – Forslaget fra Bestyrelsen var at prisen bliver hævet fra den i dag 100,- kr for Joller & 200.- kr for trailer - til 150,-kr for Joller og 250,- kr,  det skabte en del debat bla. at prisen var forkert på opslaget, men det svare til det opkrævet i 2021. Referanten mente at forvirringen måske er opstået fra et Bestyrelses møde hvor prisen for 2022 blev taget op. Opkrævningen løber fra 01.04.20xx til 01.04 det efterfølgende år. Hvad dette forslag endte med aner referanten ikke …. Beklager

                                                                                                                                                                Side 1 -3

 

 

PK. 05 …. Valg til Bestyrelsen ……………………………….

 1. …. Valg af Formand / Afg. Bjarne Sørensen … Ingen ønskede at afløse Bjarne     Genvalgt
 2. …. Valg til Bestyrelsen / Afg. Torben & Henning / som ikke ønskede Genvalgt

      Torben modtog Genvalg … Afløser for Henning, her blev Kurt Bus foreslået, han modtog valget.

 1. …. Valg af Suppl. / Afg  Johnny - genvalgt  & Ole 61 stilled op og modtog valget
 2. …. Valg af Revisor / Afg. Heidi  -  Heidi  ønskede ikke genvalg.

Steffan Jacobsen blev foreslået og han modtog valget

 1. …. Valg af revisor supp. / Ny supp.

Kim Røger ……………………….. Genvalg

      Tina Howson …………………… Valgt

 1. …. Valg af Pladsmand / Nuværende Per….Genvalgt

 

PK. 06 …. Beretning fra Festudvalget / 2021 & program for 2022 … Godkendt

 Det har det været et træls år i 2020 og ikke mindre i 2021 , den ene aflysning efter den anden, Festudvalget har igen i år arbejdet med de aktiviter som var på vores plan – sæt nu at de blev til noget, så kunne vi ikke stå der i sidste minut og ikke have styr på tingene, ofte har vi jo lagt planer - for så at aflyse.

 Opbakningen for de ting der lod sig gøre, har heller ikke været noget at skrive hjem om, det skyldes måske angsten for corona, hvilket jeg håber og ikke manglende opbakning …. 

Borgmester dagen kom dog på benene, det var dog ikke nødvendig med det store telt, da vi havde på fornemmelsen at der ikke ville komme så mange. Vejret var perfekt som Johnny’s røget makreller sponsoreret af Olsens Fisk. Vi havde en dejlig dag og det blev måske nok lidt sent for nogen af os – en dejlig dag som hjalp på humøret i Festudvalget, der på et tidspunkt var vi ude i *hvorfor gør vi det her* Indtægten for salg af øl og vand var næsten lig nul – vi havde varme øl, så folk hentede deres egne hvilket var ok.

Standerstrygning gik som det plejede, fint fremmøde og sprækket pølser – ingen kanon og det må vi nok vende os til, da det skal meldes til politiet når vi skyder af. Ny person til Festudvalget – Kurt Damgård             

                                                                            

PK. 07 …. Indkommen forslag. 2 Forslag.

1. Da vi ofte har problemer med strømmen i husene og har problemer med at finde synderen, er der kommen et

foreslag om sikringsbokse til hver enkelt hus eller gruppe. Dette overlader vi til Carsten og Ove samt hvem der ellers har forstand på dette – omkostningerne er på foreningens regning.

Justin nævnte at det måske var forkert at elskabet er frit tilgængelig for alle – der burde være en kontakt person, dette finder vi en løsning  på. Vi vil indkalde husejerne til møde ang. problemet, vi ved jo ikke om det er inde i husene eller udenfor problemet er, enes om at datoen for mødet skal være til Standerhejsningen, da de fleste møder op der alligevel    …. Godkendt 

 2. Vi har modtaget et forslag ang. advarsler til medlemmer – at den ikke kun bliver givet ved vold eller dårlig opførsel, hvad med en opførsel som ikke er til gavn for Foreningen og den’s medlemmer.

Som medlem af foreningen bør vi alle opføre os efter de af foreningens regler og vise god opførsels over for hinanden, Vold og dårlig opførsel samt unødvendig og ondsindet sladder, mobning er et moderne ord – men kan sagtens forekomme mellem voksen mennesker. Bjarne vil på bestyrelsens vegne, tage dette til efterretning .

Godkendt                                                               

PK. 08 … Eventuelt.

Niels tog på sig at det var ham som havde klaget til kommunen, ikke for at lave spektakel, men for at området skulle bevare sit særpræg – Ove mente at Niels havde været hurtig ude, da huset lige var landet. De havde planer om at huset kom til at ligne de andre – men igen ting tager tid og de er jo ældre mennesker.

Man burde nok lave en liste med regler ved ombygninger og udskiftninger af skure, så alle ved hvad regler man skal holde sig til på Fiskerihavnens område.                                                                                               Side 2-3

 

Hvorfor sælger vi ikke vores tøj og kasketter – Jette kunne informer os at vi tidligere  have Lone som tog sig af dette og hun var verdensmester. Der er ingen som har meldt sig til at overtage denne post, men vi vil da med glæde sælge hvad vi har, Festudvalget er nede på så få personer, at der ikke er folk til denne opgave – Jens K. takke bestyrelsen for deres arbejde og for den gode modtagelse han havde fået på havnen, så han påtager sig gerne at sælge for os – vi starter ud til standerhejsning.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------